ĐT 08 6266 0088

Trưởng Nhóm CI // CI Team Leader // CI組長

Nơi làm việc: Bình Dương
Mức lương: Thỏa thuận
303 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 1
Đăng tuyển: 11-04-2018
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”應徵此份工作
Hướng dẫn ứng tuyển

Mô tả công việc

✔ Khởi tạo dự án để giải quyết vấn đề được tìm thấy.
✔ Quản lý dự án.
✔ Phân tích ROI của dự án.
✔ Thực hiện dự án.
✔ Hội nghị giữa các nước chủ nhà.
✔ Hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định bởi người giám sát.
✔ Xa và xem lại mục tiêu hàng tháng cho thành viên.
✔ Cửa sổ liên lạc bên ngoài với người mua.

✔ Initiate project to solve the problem found .
✔ Project management .
✔ Project ROI Analysis.
✔ Cross departmental project implementation .
✔ Host cross regional meeting .
✔ Finish tasks assigned by supervisor .
✔ Sep up and review monthly target for member .
✔ External contact window with buyer.

✔ 啟動項目來解決發現的問題。
✔ 項目管理。
✔ 項目ROI分析。
✔ 跨部門項目實施。
✔ 主持跨區域會議。
✔ 完成主管分配的任務。
✔ 勾起並審查會員的月度目標。
✔ 與買方的外部聯繫窗口。

Yêu cầu công việc

✔ Tiếng Anh (TOEIC 600 ở trên) hoặc có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc tại nơi làm việc.
✔ Kĩ năng giao tiếp tốt.
✔ Ưu tiên sử dụng sản phẩm may mặc hoặc giày dép.
✔ PDCA chu kỳ suy nghĩ.
✔ Lãnh đạo cho các thành viên theo định hướng hoặc các bên liên quan.

✔ English (TOEIC 600 above ) or able to speak English or Chinese at work .
✔ Good communication skill.
✔ Garment or footwear factory experience preferred .
✔ PDCA cycle thinking .
✔ Leadership to driven members or stakeholders.

✔ 英語(TOEIC 600以上)或能夠在工作中講英語或中文。
✔ 良好的溝通技巧。
✔ 服裝或鞋類工廠經驗者優先。
✔ PDCA循環思考。
✔ 領導被驅動的成員或利益相關者。

Chế độ phúc lợi

✔ Có xe đưa đón từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương.
✔ Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, thách thức và thân thiện.
✔ Điều chỉnh lương hàng năm.
✔ Cơ hội quảng cáo.
✔ Bồi thường bao gồm lương cơ bản.
✔ phụ cấp vị trí, trợ cấp nhà ở và vé tàu, tiền thưởng tham gia, tiền thưởng đặc biệt (tháng Tư, tháng Chín và cuối năm dựa trên CNY).
✔ Có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân.
✔ Có nhiều cơ hội giao tiếp với bên ngoài (kiểm toán viên, khách hàng ...).
✔ Sẽ làm việc với người quản lý nước ngoài.

✔ We have shuttle from Ho Chi Minh City to Binh Duong.
✔ International, professional, challenged and friendly working environment.
✔ Annual salary adjustment.
✔ Promotion opportunities.
✔ Compensation package includes base salary.
✔ Position allowance, housing and traval allowance, attendance bonus, special bonus (april, sept and year end based on CNY).
✔ Have a lot of opportunities to learn and develop yourself.
✔ Have a lot of opportunities to communicate with external parties (auditors, customers, etc).
✔ Will work with a foreign manager.

✔ 我們有從胡志明市到平陽的班車。
✔ 國際化,專業化,挑戰性和友好的工作環境。
✔ 年薪調整。
✔ 促銷機會。
✔ 補償方案包括基本工資。
✔ 職位津貼,住房和旅行津貼,出勤獎金,特別獎金(4月,9月和年底以人民幣為基準)。
✔ 有很多機會學習和發展自己。
✔ 有很多機會與外部各方溝通(審核員,顧客等)。
✔ 將與外國經理合作。

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

Liên hệ: Ms LƯU TỊNH UYỂN

Địa chỉ liên hệ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Đường 12, H. Dĩ An,Bình Dương

Số lượng nhân viên: 1000

Sản phẩm của công ty được sản xuất khẩu qua nước ngoài đã đăng ký chất lượng hàng hóa và công ty không ngừng nâng cao chất lượng, cũng như mẫ mã để đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy công ty đã có thêm đối tác lớn ở nước ngoài như Mỹ, Newzilan… Hiện nay công ty đã và đang mở rộng thêm quy mô sản xuất, hiện nay công ty có 4.500 công nhân, dự tính sẽ tăng lên 6.000 công nhân và có tổng số máy là 6.640 cũng dự tính trong tương lai gần sẽ trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Doanh nghiệp.


Xem thêm
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”您所關注的工作
Hướng dẫn ứng tuyển
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Quản lý điều hành
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ

Dễ dàng và nhanh chóng tạo hồ sơ trực tuyến để ứng tuyển vào những công ty hàng đầu tại Việt Nam và Đài Loan.

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NGAY
Hướng dẫn download CV mẫu

Hướng dẫn download CV mẫu

NGÂN HÀNG NHÂN LỰC ĐÀI VIỆT 11111 tập hợp những văn bản liên quan về luật lao động, tiền lương, bảo hiểm,… nhằm giúp các ứng viên có thể hiểu rõ thêm về luật lao động tại Việt Nam.

Xem chi tiết
HỖ TRỢ TÌM VIỆC

HỖ TRỢ TÌM VIỆC

Bạn đang muốn tìm một công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình? 1111 tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ bạn tìm công việc thích hợp

Xem chi tiết
Đầu trang -------------------
請發短信給我們
----------------------------------------------- --------------------------------------