#Talk321 เสวนาสถาปัตย์ session 02/2020 \”Art \u0026 Craft Design Movement\” กลุ่มเคลื่อนไหวศิลปะและงานฝีมือ | ทฤษฎี 2 องค์ประกอบของเฮอร์ซเบอร์ก

#Talk321 เสวนาสถาปัตย์ session 02/2020 \”Art \u0026 Craft Design Movement\” กลุ่มเคลื่อนไหวศิลปะและงานฝีมือ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Talk321 เสวนาสถาปัตย์ session 02/2020 \”Art \u0026 Craft Design Movement\” กลุ่มเคลื่อนไหวศิลปะและงานฝีมือ

#Talk321 เสวนาสถาปัตย์ session 02/2020 \

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส มีรากฐานมาจากทฤษฎีของเพียเจต์และวีกอทสกี
รายวิชาจิตวิทยาการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว
จัดทำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ทฤษฎีสองปัจจัย Two Factor Theory

ทฤษฎีสองปัจจัย Two Factor Theory

ทฤษฎีสองปัจจัย Two Factor Theory

EP4.2 บทที่ 4 แบบจำลองและทฤษฎีการสื่อสาร (สุขภาพ) ตอน 2

บทเรียนออนไลน์ บทที่ 4 แบบจำลองและทฤษฎีการสื่อสาร (สุขภาพ) \”ตอนที่ 2\”
การบรรยายประกอบ power point รายวิชา 73020659 การสื่อสารสุขภาพ
สำหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

See also  CÁCH ĐỂ HIỆN THÔNG SỐ TRONG GAME: Theo Dõi Nhiệt Độ, Xung Nhịp Phần Cứng Với MSI Afterburner | phần mềm hiển thị fps khi chơi game

ออกแบบและจัดทำโดย : ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์
อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เอกสารอ้างอิง
1. วรรณรัตน์ รัตนวรางค์. (2561). การสื่อสารสุขภาพ: แนวคิดและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร: เอ็มแอนด์เอ็มเลเซอร์พริ้นต์.
2. Lasswell, Harold D. (1971). \”The Structure and Function of Communication in Society\” in Schramm, W. and Roberts, D.F. (eds.). The Process and Effects of Mass Communication. (revised edition) Urbana, III: University of Illinois Pross. pp. 8499.
3. Shannon, C.E. and Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana, III: University of Illinois Press.
4. Schramm, W. (1964). Mass Media and National Development. Stanford: Stanford University Press.
5. Berlo, David K. (1960). The Process of Communication. New York: Holt Rinehart and Winston.
6. วาสนา จันทร์สว่าง. (2550). การสื่อสารสุขภาพ: กลยุทธ์ในงานสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.
7. พรทิพย์ เย็นจะบก. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์), “ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อสุขภาพ: ตัวอย่างการวิเคราะห์งานวิจัย” ใน พรทิพย์ เย็นจะบก (บรรณาธิการ). การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารสุขภาพ. โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, หน้า 1828.
8. บุษบา สุธีธร. (2556). พฤติกรรมการสื่อสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคล. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร (หน่วยที่ 7, หน้า 313359). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
9. Griffin, E. (2006). A First Look at Communication Theory. (6th edition). NY: McGraw Hill.
10. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2556). ทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: ระเบียงทอง.
ขอขอบคุณ
รูปภาพ และ Icon ต่าง ๆ จาก www.google.com

See also  How to : ทำตารางออมเงิน ใช้เอง ง่ายๆ ใน LINE Camera |ปุ้มสร้างภาพ | ตารางเก็บเงิน5000

EP4.2 บทที่ 4 แบบจำลองและทฤษฎีการสื่อสาร (สุขภาพ) ตอน 2

EP.2 ความถูกต้องกว่า100ปี ของ ‘ไอน์สไตน์’ Elinstein’s Theory ทฤษฎีสัมพันธภาพเวลาและความโน้มถ่วง

ดยทฤษฎี ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป จากเวลานั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีควมเก่าแก่กว่า 100 ปีแล้ว ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันตรงกับในสิ่งที่ทฤษฎีของเขาได้ทำนายเอาไว้อยู่จริง อีกทั้งในเรื่องการเบี่ยงเบนของแสงรอบวัตถุที่มีมวลมาก เช่น ดาวฤกษ์ หรือหลุมดำ มีการทดลองและก็สามารถยืนยันได้ว่าแสงมีการเลี้ยวเบนไปตามสนามความโน้มถ่วง ดังนั้นหาก ‘อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์’ ยังมีชีวิตอยู่ มนุษยชาติก็อาจจะเดินทางข้ามเวลาได้
.
ฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง \”มิติเร้นลับ\” กด สับตระไคร้ด้วยนะ

EP.2 ความถูกต้องกว่า100ปี ของ 'ไอน์สไตน์' Elinstein's Theory ทฤษฎีสัมพันธภาพเวลาและความโน้มถ่วง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่tin tức tổng hợp tại đây

Leave a Comment