ĐT 08 6266 0088

Quản Lý Tự Động // Manager Automation // 自動化系統經理

Nơi làm việc: Bình Dương
Mức lương: Thỏa thuận
321 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 1
Đăng tuyển: 11-04-2018
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”應徵此份工作
Hướng dẫn ứng tuyển

Mô tả công việc

✔ Xác định các cơ hội để quy trình công việc tự động hóa và sản xuất để lãnh đạo nhóm hướng tới mục tiêu của nhà máy thông minh.
✔ Hợp tác với các nhà cung cấp tự động và các đội nội bộ, chẳng hạn như sản xuất và chất lượng để triển khai các giải pháp sẵn có hoặc đánh giá các giải pháp tự động hoá hiện có.
✔ Thực hiện lợi tức đầu tư (ROI) và nghiên cứu hạn chế những ý tưởng có thể có.
✔ Tiếp tục nghiên cứu và tiếp tục cập nhật các thông lệ tốt nhất về các giải pháp tự động hóa, sản xuất và quy trình công việc.
✔ Thực hiện và khởi tạo các dự án khả thi để giảm chi phí và nâng cao chất lượng thông qua tự động hoá và tích hợp với CPS của công ty.

✔ Identify opportunities to automation workflow and production processes in order to lead the team toward smart factory target.
✔ Partner with automation suppliers and internal teams, such as production and quality to deploy off-the-shelf solutions or evaluate existing automation solutions.
✔ Conduct return-on-investment(ROI) and limitation study of those possible ideas.
✔ Continually study and keep updated Industry best practices on automation solutions, production, and process workflow.
✔ Implement and initiate projects that are feasible for cost reduction and efficiency & quality enhancement through automation and integration with CPS of the company.

✔ 識別自動化工作流程和生產流程的機會,以便引導團隊邁向智能工廠目標。
✔ 與自動化供應商和內部團隊(如生產和質量)合作,部署現成的解決方案或評估現有的自動化解決方案。
✔ 對這些可能的想法進行投資回報(ROI)和限制研究。
✔ 不斷研究並保持最新的自動化解決方案,生產和流程工作流程的行業最佳實踐。
✔ 通過與公司的CPS自動化和整合,實施並啟動可行的降低成本和提高效率和質量的項目。

Yêu cầu công việc

✔ Kĩ năng giao tiếp
✔ Kinh nghiệm làm việc thực hiện kiến trúc thu thập dữ liệu cho Internet công nghiệp của sự vật.
✔ Thông thạo tiếng Anh; tiếng Quan Thoại cơ bản là một điểm cộng nhưng không cần thiết.
✔ Có kiến thức về hệ thống DCS / PLC / SCADA, hệ thống MES, Ethernet công nghiệp và mã hóa phần mềm.
✔ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tự động hóa, thiết kế máy móc hoặc thiết kế máy móc.
✔ Có nhiều kinh nghiệm trong truyền thông Ethernet giữa các PLC máy móc và các hệ thống cơ sở dữ liệu và Internet công nghiệp của sự vật
✔ Có vai trò lãnh đạo và giám sát ít nhất 3 năm

✔ Communication skills.
✔ Working Experience implementing data collection architecture for Industrial Internet of Things.
✔ Fluent in English; basic conversational Mandarin is a plus but not necessary.
✔ Knowledge of DCS/PLC/SCADA systems, MES systems, industrial Ethernet and software coding.
✔ At least 5 years’ experience working as automation chief/lead engineer or machine design.
✔ Extensive experience in Ethernet communications between machine PLCs and database systems and Industrial Internet of Things is a must.
✔ Having executed leadership and supervisory roles for at least 3 years.

✔ 溝通技巧。
✔ 實施工業物聯網數據採集架構的工作經驗。
✔ 流利的英語; 基本的會話普通話是一個加號但不是必要的。
✔ 了解DCS / PLC / SCADA系統,MES系統,工業以太網和軟件編碼。
✔ 至少5年從事自動化首席/首席工程師或機器設計工作的經驗。
✔ 機器PLC和數據庫系統以及工業物聯網之間的以太網通信方面的豐富經驗是必須的。
✔ 執行領導和監督角色至少3年。

Chế độ phúc lợi

✔ Có xe đưa đón từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương.
✔ Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, thách thức và thân thiện.
✔ Điều chỉnh lương hàng năm.
✔ Cơ hội quảng cáo.
✔ Bồi thường bao gồm lương cơ bản.
✔ phụ cấp vị trí, trợ cấp nhà ở và vé tàu, tiền thưởng tham gia, tiền thưởng đặc biệt (tháng Tư, tháng Chín và cuối năm dựa trên CNY).
✔ Có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân.
✔ Có nhiều cơ hội giao tiếp với bên ngoài (kiểm toán viên, khách hàng ...).
✔ Sẽ làm việc với người quản lý nước ngoài.

✔ We have shuttle from Ho Chi Minh City to Binh Duong.
✔ International, professional, challenged and friendly working environment.
✔ Annual salary adjustment.
✔ Promotion opportunities.
✔ Compensation package includes base salary.
✔ Position allowance, housing and traval allowance, attendance bonus, special bonus (april, sept and year end based on CNY).
✔ Have a lot of opportunities to learn and develop yourself.
✔ Have a lot of opportunities to communicate with external parties (auditors, customers, etc).
✔ Will work with a foreign manager.

✔ 我們有從胡志明市到平陽的班車。
✔ 國際化,專業化,挑戰性和友好的工作環境。
✔ 年薪調整。
✔ 促銷機會。
✔ 補償方案包括基本工資。
✔ 職位津貼,住房和旅行津貼,出勤獎金,特別獎金(4月,9月和年底以人民幣為基準)。
✔ 有很多機會學習和發展自己。
✔ 有很多機會與外部各方溝通(審核員,顧客等)。
✔ 將與外國經理合作。

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

Liên hệ: Ms LƯU TỊNH UYỂN

Địa chỉ liên hệ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Đường 12, H. Dĩ An,Bình Dương

Số lượng nhân viên: 1000

Sản phẩm của công ty được sản xuất khẩu qua nước ngoài đã đăng ký chất lượng hàng hóa và công ty không ngừng nâng cao chất lượng, cũng như mẫ mã để đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy công ty đã có thêm đối tác lớn ở nước ngoài như Mỹ, Newzilan… Hiện nay công ty đã và đang mở rộng thêm quy mô sản xuất, hiện nay công ty có 4.500 công nhân, dự tính sẽ tăng lên 6.000 công nhân và có tổng số máy là 6.640 cũng dự tính trong tương lai gần sẽ trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Doanh nghiệp.


Xem thêm
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”您所關注的工作
Hướng dẫn ứng tuyển
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Quản lý điều hành
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ

Dễ dàng và nhanh chóng tạo hồ sơ trực tuyến để ứng tuyển vào những công ty hàng đầu tại Việt Nam và Đài Loan.

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NGAY
Hướng dẫn download CV mẫu

Hướng dẫn download CV mẫu

NGÂN HÀNG NHÂN LỰC ĐÀI VIỆT 11111 tập hợp những văn bản liên quan về luật lao động, tiền lương, bảo hiểm,… nhằm giúp các ứng viên có thể hiểu rõ thêm về luật lao động tại Việt Nam.

Xem chi tiết
HỖ TRỢ TÌM VIỆC

HỖ TRỢ TÌM VIỆC

Bạn đang muốn tìm một công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình? 1111 tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ bạn tìm công việc thích hợp

Xem chi tiết
Đầu trang -------------------
請發短信給我們
----------------------------------------------- --------------------------------------