ĐT 08 6266 0088

Nhà phát triển MES/Lập Trình Viên // MES Developer/Programmer // MES開發人員/程序員

Nơi làm việc: Bình Dương
Mức lương: Thỏa thuận
517 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 1
Đăng tuyển: 27-04-2018
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”應徵此份工作
Hướng dẫn ứng tuyển

Mô tả công việc

✔ Phát triển MES.
✔ Kiến trúc mở rộng và cải tiến hệ thống hiện có.
✔ Giám sát hiệu quả và giải quyết các vấn đề với hệ thống và thiết bị máy tính MES.
✔ Phân tích nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề hệ thống định kỳ.
✔ Giới thiệu công nghệ mới để nâng cấp MES.

✔ MES development.
✔ Architecting of extensions and enhancements to existing system.
✔ Effectively monitor and respond to problems with MES computer systems and equipment.
✔ Analyze the root cause of recurring system issues.
✔ Introduce new technology to upgrade MES.

✔ MES開發。
✔ 構建對現有系統的擴展和增強。
✔ 有效地監控和回應MES計算機系統和設備的問題。
✔ 分析經常性系統問題的根本原因。
✔ 引入新技術來升級MES。

Yêu cầu công việc

✔ Cử nhân trở lên về Khoa học Máy tính hoặc Công nghệ Thông tin.
✔ Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phát triển sử dụng C # và phát triển hệ thống quản lý.
✔ Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm sử dụng SQL / PLSQL.
✔ Có kinh nghiệm với cả hai dạng ASP.net và Win.
✔ Trải nghiệm MES & HMI trước.
✔ Giấy chứng nhận có liên quan mạnh mẽ.
✔ Có kinh nghiệm trong môi trường sản xuất và phát triển tự động hóa là một lợi thế.
✔ Kinh nghiệm quản lý máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu là một lợi thế.
✔ Kiến thức PLC .

✔ Bachelor's degree or higher in Computer Science or Information Technology.
✔ Minimum 3 years' development experience using C# and developing management system.
✔ Minimum 2 years' experience using SQL / PLSQL.
✔ Experience with both ASP.net and Win forms.
✔ Prior MES & HMI experience.
✔ Relevant certifications strongly preferred.
✔ Experience in a manufacturing environment and automation development is a plus.
✔ Server or Database administration experience is a plus.
✔ PLC knowledge a plus.

✔ 計算機科學或信息技術學士學位或更高學位。
✔ 至少3年使用C#和開發管理系統的開發經驗。
✔ 至少2年使用SQL / PLSQL的經驗。
✔ 具有ASP.net和Win表單的經驗。
✔ 先前的MES和HMI經驗。
✔ 強烈希望獲得相關認證。
✔ 有製造環境和自動化開發經驗者優先。
✔ 服務器或數據庫管理經驗是一個優點。
✔ PLC知識加。

Chế độ phúc lợi

✔ Có xe đưa đón từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương.
✔ Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, thách thức và thân thiện..
✔ Điều chỉnh lương hàng năm.
✔ Cơ hội quảng cáo.
✔ Bồi thường bao gồm lương cơ bản,.
✔ phụ cấp vị trí, trợ cấp nhà ở và vé tàu, tiền thưởng tham gia, tiền thưởng đặc biệt (tháng Tư, tháng Chín và cuối năm dựa trên CNY).
✔ Có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân.
✔ Có nhiều cơ hội giao tiếp với bên ngoài (kiểm toán viên, khách hàng ...).
✔ Sẽ làm việc với người quản lý nước ngoài.

✔ we have shuttle from Ho Chi Minh City to Binh Duong.
✔ International, professional, challenged and friendly working environment.
✔ Annual salary adjustment .
✔ Promotion opportunities.
✔ Compensation package includes base salary.
✔ position allowance, housing and traval allowance, attendance bonus, special bonus (april, sept and year end based on CNY).
✔ Have a lot of opportunities to learn and develop yourself.
✔ Have a lot of opportunities to communicate with external parties (auditors, customers, etc).
✔ Will work with a foreign manager.

✔ 我們有從胡志明市到平陽的班車。
✔ 國際化,專業化,挑戰性和友好的工作環境。
✔ 年薪調整。
✔ 促銷機會。
✔ 補償方案包括基本工資。
✔ 職位津貼,住房和旅行津貼,出勤獎金,特別獎金(4月,9月和年底以人民幣為基準)。
✔ 有很多機會學習和發展自己。
✔ 有很多機會與外部各方溝通(審核員,顧客等)。
✔ 將與外國經理合作。

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

Liên hệ: Ms LƯU TỊNH UYỂN

Địa chỉ liên hệ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Đường 12, H. Dĩ An,Bình Dương

Số lượng nhân viên: 1000

Sports City International (SCI) is a leading sportswear manufacturer headquartered in Taiwan and runs operations in Vietnam, Philippine, Cambodia and China with more than 30,000 employees and 30-year history. With a strong capability of production and services, we have built strong partnerships with international brands, such as adidas, UA, Lululemon, TNF, etc.

Sports City International (SCI) là nhà sản xuất quần áo thể thao hàng đầu có trụ sở tại Đài Loan và các nhà máy tại Việt Nam, Philippine, Campuchia và Trung Quốc với hơn 30.000 cán bộ công nhân viên và lịch sử hơn 30 năm. Với năng lực vững chắc về sản xuất và dịch vụ, chúng tôi cộng tác với những nhãn hàng lớn như Adidas, UA, Lululemon, TNF, …..

Esprinta (Vietnam) Co., Ltd. specializes in garment manufacturing and is the key supplier for international apparel brands including Adidas, Reebok, Under Armour, Lululemon, REI....

Công ty TNHH Esprinta (VN) chuyên về ngành may mặc và là nhà cung cấp chính cho các nhãn hàng quốc tế bao gồm: Adidas, Reebok, Under Armour, Lululemon, REI....

- Esprinta (Vietname) is under Sportscity International group, which owns 3 facilities in Vietnam, includes Esprinta (Vietnam) located in Song Than II industrial zone with 6,500 employees, Sprinta (Vietnam) located in Linh Trung II indurstrial zone with 1,500 workers and the newly established facility called SNP located in VSIP 2 with 3,500 workers once done expansion.

Công ty TNHH Esprinta (VN) do tập đoàn Sportscity International thành lập. Tập đoàn có 3 nhà máy tại Việt Nam bao gồm: Công ty TNHH Esprinta (VN) tại KCN Sóng Thần 2 với hơn 6,500 lao động; Công ty TNHH Sprinta (VN) tại KCX Linh Trung 2 với hơn 1,500 lao động và 1 nhà máy mới thành lập là công ty TNHH SNP tại VSIP 2 với khoảng 3.500 lao động khi mở rộng công suất.
Xem thêm
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”您所關注的工作
Hướng dẫn ứng tuyển
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Phát triển thị trường
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ

Dễ dàng và nhanh chóng tạo hồ sơ trực tuyến để ứng tuyển vào những công ty hàng đầu tại Việt Nam và Đài Loan.

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NGAY
Hướng dẫn download CV mẫu

Hướng dẫn download CV mẫu

NGÂN HÀNG NHÂN LỰC ĐÀI VIỆT 11111 tập hợp những văn bản liên quan về luật lao động, tiền lương, bảo hiểm,… nhằm giúp các ứng viên có thể hiểu rõ thêm về luật lao động tại Việt Nam.

Xem chi tiết
HỖ TRỢ TÌM VIỆC

HỖ TRỢ TÌM VIỆC

Bạn đang muốn tìm một công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình? 1111 tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ bạn tìm công việc thích hợp

Xem chi tiết
Đầu trang -------------------
請發短信給我們
----------------------------------------------- --------------------------------------