ĐT 08 6266 0088

Điều Phối Viên Đào tạo // Training Coordinator // 培訓協調員

Nơi làm việc: Bình Dương
Mức lương: Thỏa thuận
430 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 1
Đăng tuyển: 27-04-2018
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”應徵此份工作
Hướng dẫn ứng tuyển

Mô tả công việc

✔ Chịu trách nhiệm đánh giá nhu cầu đào tạo cho nhân viên mới và hiện tại.
✔ Phát triển, quản lý và phân tích các nhu cầu thông qua các cuộc điều tra và phỏng vấn ở tất cả các cấp tổ chức.
✔ Lập bản đồ kế hoạch đào tạo, tổ chức, xây dựng chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu đào tạo cụ thể.
✔ Thiết kế và phát triển các chương trình đào tạo bao gồm lựa chọn đối tượng, địa điểm, độ dài khóa học, buổi họp, cung cấp hỗ trợ văn thư và thông báo / phổ biến thông tin tới các đối tượng thích hợp.
✔ Đo lường hiệu quả giảng dạy và tạo ra các báo cáo đánh giá tổng kết.
✔ Theo dõi tiến độ đào tạo hàng tháng và đánh giá sau đào tạo.
✔ Thực hiện định hướng công ty cho người lao động mới được thuê.
✔ Thiết kế và chuẩn bị tài liệu giảng dạy và tài liệu giảng dạy.
✔ Đảm bảo rằng tất cả tuân thủ và đào tạo bắt buộc được thực hiện tốt.
✔ Quản lý ngân sách đào tạo và theo dõi chi phí hàng tháng.

✔ Responsible for assessing training needs for new and existing employees.
✔ Develop, administer and analyze needs through surveys and interviews at all organizational levels.
✔ Mapping out training plans and schedules, organize, develop training programs to meet specific training needs.
✔ Design and develop training programs including selection of subjects, venue, length of courses, sessions, provision of clerical support and notification/dissemination of information to appropriate audiences.
✔ Measure instructional effectiveness and generate summative evaluation reports.
✔ Monthly monitoring of training progress and post training evaluation.
✔ Conduct company orientation for newly hired workers.
✔ Design and prepare instructional aids and training materials.
✔ Ensure all compliance and compulsory trainings are well implemented.
✔ Manage training budget and monthly cost tracking.

✔負責評估新老員工的培訓需求。
✔通過所有組織層面的調查和訪談來開發,管理和分析需求。
✔制定培訓計劃和時間表,組織和製定培訓計劃以滿足特定的培訓需求。
✔設計和製定培訓計劃,包括選擇科目,地點,課程時長,課程,提供文書支持以及向適當的聽眾通知/傳播信息。
✔衡量教學效果並生成總結性評估報告。
✔每月監測培訓進度和培訓後評估。
✔為新僱用的工人進行公司定位。
✔設計和準備教學輔助材料和培訓材料。
✔確保所有合規和強制培訓得到很好的執行。
✔管理培訓預算和每月成本跟踪。

Yêu cầu công việc

✔ Kỹ năng tiếng Anh tốt.
✔ Phân tích vấn đề và kỹ năng giải quyết vấn đề.
✔ Khả năng giao tiếp hiệu quả cả bằng miệng và bằng văn bản.
✔ Kỹ năng báo chí.
✔ Người chơi nhóm.
✔ Bằng cử nhân về nhân sự, đào tạo hoặc lĩnh vực liên quan.

✔ Good English skill.
✔ Problem analysis and problem solving skills .
✔ Ability to communication effectively both orally and in writing .
✔ Pressentation skills .
✔ Team player .
✔ BS degree in HR, training or related field .

✔ 良好的英語技能。
✔ 問題分析和解決問題的能力。
✔ 有效溝通口頭和書面。
✔ 表演技巧。
✔ 團隊球員。
✔ 人力資源,培訓或相關領域的學士學位。

Chế độ phúc lợi

✔ Có xe đưa đón từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương.
✔ Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, thách thức và thân thiện.
✔ Điều chỉnh lương hàng năm.
✔ Cơ hội quảng cáo.
✔ Bồi thường bao gồm lương cơ bản.
✔ phụ cấp vị trí, trợ cấp nhà ở và vé tàu, tiền thưởng tham gia, tiền thưởng đặc biệt (tháng Tư, tháng Chín và cuối năm dựa trên CNY).
✔ Có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân.
✔ Có nhiều cơ hội giao tiếp với bên ngoài (kiểm toán viên, khách hàng ...).
✔ Sẽ làm việc với người quản lý nước ngoài.

✔ We have shuttle from Ho Chi Minh City to Binh Duong.
✔ International, professional, challenged and friendly working environment.
✔ Annual salary adjustment.
✔ Promotion opportunities.
✔ Compensation package includes base salary.
✔ Position allowance, housing and traval allowance, attendance bonus, special bonus (april, sept and year end based on CNY).
✔ Have a lot of opportunities to learn and develop yourself.
✔ Have a lot of opportunities to communicate with external parties (auditors, customers, etc).
✔ Will work with a foreign manager.

✔ 我們有從胡志明市到平陽的班車。
✔ 國際化,專業化,挑戰性和友好的工作環境。
✔ 年薪調整。
✔ 促銷機會。
✔ 補償方案包括基本工資。
✔ 職位津貼,住房和旅行津貼,出勤獎金,特別獎金(4月,9月和年底以人民幣為基準)。
✔ 有很多機會學習和發展自己。
✔ 有很多機會與外部各方溝通(審核員,顧客等)。
✔ 將與外國經理合作。

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

Liên hệ: Ms LƯU TỊNH UYỂN

Địa chỉ liên hệ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Đường 12, H. Dĩ An,Bình Dương

Số lượng nhân viên: 1000

Sports City International (SCI) is a leading sportswear manufacturer headquartered in Taiwan and runs operations in Vietnam, Philippine, Cambodia and China with more than 30,000 employees and 30-year history. With a strong capability of production and services, we have built strong partnerships with international brands, such as adidas, UA, Lululemon, TNF, etc.

Sports City International (SCI) là nhà sản xuất quần áo thể thao hàng đầu có trụ sở tại Đài Loan và các nhà máy tại Việt Nam, Philippine, Campuchia và Trung Quốc với hơn 30.000 cán bộ công nhân viên và lịch sử hơn 30 năm. Với năng lực vững chắc về sản xuất và dịch vụ, chúng tôi cộng tác với những nhãn hàng lớn như Adidas, UA, Lululemon, TNF, …..

Esprinta (Vietnam) Co., Ltd. specializes in garment manufacturing and is the key supplier for international apparel brands including Adidas, Reebok, Under Armour, Lululemon, REI....

Công ty TNHH Esprinta (VN) chuyên về ngành may mặc và là nhà cung cấp chính cho các nhãn hàng quốc tế bao gồm: Adidas, Reebok, Under Armour, Lululemon, REI....

- Esprinta (Vietname) is under Sportscity International group, which owns 3 facilities in Vietnam, includes Esprinta (Vietnam) located in Song Than II industrial zone with 6,500 employees, Sprinta (Vietnam) located in Linh Trung II indurstrial zone with 1,500 workers and the newly established facility called SNP located in VSIP 2 with 3,500 workers once done expansion.

Công ty TNHH Esprinta (VN) do tập đoàn Sportscity International thành lập. Tập đoàn có 3 nhà máy tại Việt Nam bao gồm: Công ty TNHH Esprinta (VN) tại KCN Sóng Thần 2 với hơn 6,500 lao động; Công ty TNHH Sprinta (VN) tại KCX Linh Trung 2 với hơn 1,500 lao động và 1 nhà máy mới thành lập là công ty TNHH SNP tại VSIP 2 với khoảng 3.500 lao động khi mở rộng công suất.
Xem thêm
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”您所關注的工作
Hướng dẫn ứng tuyển
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Quản lý điều hành
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ

Dễ dàng và nhanh chóng tạo hồ sơ trực tuyến để ứng tuyển vào những công ty hàng đầu tại Việt Nam và Đài Loan.

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NGAY
Hướng dẫn download CV mẫu

Hướng dẫn download CV mẫu

NGÂN HÀNG NHÂN LỰC ĐÀI VIỆT 11111 tập hợp những văn bản liên quan về luật lao động, tiền lương, bảo hiểm,… nhằm giúp các ứng viên có thể hiểu rõ thêm về luật lao động tại Việt Nam.

Xem chi tiết
HỖ TRỢ TÌM VIỆC

HỖ TRỢ TÌM VIỆC

Bạn đang muốn tìm một công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình? 1111 tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ bạn tìm công việc thích hợp

Xem chi tiết
Đầu trang -------------------
請發短信給我們
----------------------------------------------- --------------------------------------