ĐT 08 6266 0088

CFA

Nơi làm việc: Bình Dương
Mức lương: Thỏa thuận
430 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 1
Đăng tuyển: 11-04-2018
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”應徵此份工作
Hướng dẫn ứng tuyển

Mô tả công việc

✔ Chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá; đảm bảo tất cả sản phẩm và quy trình sản xuất tuân thủ theo các tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng; đưa ra các góp ý, nhận xét, ý tưởng, giải pháp, và đào tạo nhằm cải thiện chất lượng.
✔ Thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất; đề xuất ý tưởng, kế hoạch cải hiện chất lượng nhằm đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn chất lượng của công ty và khách hàng.
✔ Tiến hành đánh giá quá trình từ lên chuyền đến thành phẩm; đưa ra kết quả đánh giá và góp ý để cải thiện
✔ Chỉnh sửa các thao tác sai để tránh lỗi ngay từ các giai đoạn đầu
✔ Phối hợp với các chủ quản để đảm bảo chất lượng sản xuất ổn định
✔ Hỗ trợ và theo dõi quy trình đánh giá của bên thứ ba
✔ Họp trước sản xuất, họp bàn giao
✔ Xem lại, kiểm tra mẫu trước sản xuất
✔ Kiểm tra, phê duyệt chất lượng của bảng màu/mockup/đợt sản phẩm đầu để sản xuất đại trà
✔ Nhanh chóng giải quyết các trường hợp chất lượng kém hoặc lỗi sản phẩm trong quá trình sản xuất
✔ Làm báo cáo AQL chính xác và đúng thời gian
✔ Theo dõi báo cáo kết quả thí nghiệm
✔ Đảm bảo thường xuyên đào tạo và huấn luyện cho công nhân, QC phòng mẫu. tổ trưởng các vấn đề về tính chất, đặc điểm của sản phẩm, kiểm tra đánh giá chất lượng dựa trên các tiêu chuẩn và quy trình mới nhất.
✔ Thường xuyên xem lại, làm mới chương trình đào tao để đảm bảo người được đào tạo có thể tiếp cận với các thông tin, kiến thức mới nhất
✔ Đảm bảo thực hiện các chương trình cải tiến nhằm giảm sản phẩm bị trả lại do lỗi.
✔ Thực hiện nghiêm túc các chương trình hoạt động về môi trường, sức khỏe, an toàn để đạt được các chỉ tiêu và tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh, sức khỏe nơi làm việc.
✔ Nghiêm túc tuân thủ các quy chuẩn về quản lý và chất lương của công ty
✔ Có nghĩa vụ tuân thủ các quy chuẩn đạo đức và kỷ luật của công ty.

✔ Responsible for conducting final audits on products and operating process; ensures to achieve the required quality standards of buyers; provides sufficient feedback, recommendation, solutions, and training (for QA, QC, and process operators) for quality improvement.
✔ Conduct quality audit for all products and production process; suggest ideas/plan for quality improvement to ensure all output quality meet company’s and buyers’ quality standards.
✔ Conduct inline/pre-final/final audit; give result and feedback.
✔ Correct wrong operations to fix any issues occurred in early stage.
✔ Coordinate with supervisors of any functional team to ensure quality consistency.
✔ Facilitate and monitor third party inspection.
✔ PP meeting, handover.
✔ PP sample and comments review.
✔ Check and approve trim card/mockup/first output for bulk production.
✔ Response and take actions quickly in case of quality issues or defect found during inline audit.
✔ Prepare AQL report timely and accurately.
✔ Monitor lab test report.
✔ Ensures to provide sufficient training, coaching, mentoring for operators, QC, and line leader in terms of product characteristics, attributes and quality control checking/testing based on the current standard/procedures.
✔ Revise and renew training on a regular basis to ensure trainees can access the most updated information/knowledge.
✔ Ensures the implementation of continuous improvement program on the reduction to defective return (adicomp claims) .
✔ Champions the implementation of environment, health, safety and security programs and activities to achieve a safe, secure, clean and healthful work environment.
✔ Champion the implementation of all management systems and quality initiatives.
✔ Take responsibility in complying with the company’s code of conduct and discipline.

✔ 負責對產品和操作流程進行最終審核;確保達到買方所要求的質量標準;為質量改進提供充足的反饋,建議,解決方案和培訓(用於QA,QC和過程操作員)。
✔ 對所有產品和生產過程進行質量審核;建議質量改進的想法/計劃,以確保所有產出質量符合公司和買家的質量標準。
✔ 進行聯機/前期/終審/最終審核;給出結果和反饋。
✔ 糾正錯誤的操作,以解決早期發生的任何問題。
✔ 與任何職能團隊的主管進行協調,以確保質量的一致性。
✔ 促進和監督第三方檢查。
✔ PP會議,移交。
✔ PP樣品和評論審查。
✔ 檢查並批准裝飾卡片/模型/首次輸出以進行批量生產。
✔ 在線內審核中發現質量問題或缺陷時迅速採取行動並採取行動。
✔ 及時準確地準備AQL報告。
✔ 監控實驗室測試報告。
✔ 確保在產品特性,屬性和質量控制檢查/測試基礎上為當前標準/程序提供足夠的培訓,指導,為操作員,QC和生產線領導提供指導。
✔ 定期修改和更新培訓,以確保受訓人員可以訪問最新的信息/知識。
✔ 確保實施持續改進計劃,減少有缺陷的退貨(adicomp索賠)。
✔ 捍衛環境,健康,安全和安全計劃和活動的實施,以實現安全,可靠,清潔和健康的工作環境。
✔ 支持所有管理體系和質量舉措的實施。
✔ 承擔遵守公司行為準則和紀律的責任。

Yêu cầu công việc

✔ Kỹ năng tiếng Anh tốt.
✔ Kiến thức về quy trình sản xuất.
✔ Kiến thức về sản phẩm may mặc.
✔ Kiến thức về kiểm tra chất lượng.
✔ Kỹ năng phân tích.
✔ Kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
✔ Kỹ năng giao tiếp.
✔ Kỹ năng tin học thành thạo.
✔ Liêm chính và trung thực.
✔ Tinh thần khẩn trương, tự giác.
✔ Chú trọng quy trình và kết quả công việc.
✔ Kỷ luật cá nhân, làm việc độc lập.
✔ Kỹ năng giao tiếp, hòa đồng.

✔ Good English skill.
✔ Knowledge in manufacturing process.
✔ Knowledge in garment product.
✔ Knowledge in quality audit.
✔ Analytical skills.
✔ Negotiating and influencing skills.
✔ Communication and people skills .
✔ Proficient computer skills.
✔ High integrity and honesty.
✔ Sense of urgency and initiatives.
✔ Process and result oriented.
✔ Self-discipline and self-directed.
✔ Communication and people skills .

✔ 良好的英語技能。
✔ 在製造過程中的知識。
✔ 對服裝產品的了解。
✔ 在質量審計方面的知識。
✔ 分析技能。
✔ 談判和影響技能。
✔ 溝通和人員技能。
✔ 熟練的電腦技能。
✔ 高誠信和誠實。
✔ 緊迫感和主動性。
✔ 以過程和結果為導向。
✔ 自律和自我導向。
✔ 溝通和人員技能。

Chế độ phúc lợi

✔ Có xe đưa đón từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương.
✔ Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, thách thức và thân thiện.
✔ Điều chỉnh lương hàng năm.
✔ Cơ hội quảng cáo.
✔ Bồi thường bao gồm lương cơ bản.
✔ phụ cấp vị trí, trợ cấp nhà ở và vé tàu, tiền thưởng tham gia, tiền thưởng đặc biệt (tháng Tư, tháng Chín và cuối năm dựa trên CNY).
✔ Có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân.
✔ Có nhiều cơ hội giao tiếp với bên ngoài (kiểm toán viên, khách hàng ...).
✔ Sẽ làm việc với người quản lý nước ngoài.

✔ We have shuttle from Ho Chi Minh City to Binh Duong.
✔ International, professional, challenged and friendly working environment.
✔ Annual salary adjustment.
✔ Promotion opportunities.
✔ Compensation package includes base salary.
✔ Position allowance, housing and traval allowance, attendance bonus, special bonus (april, sept and year end based on CNY).
✔ Have a lot of opportunities to learn and develop yourself.
✔ Have a lot of opportunities to communicate with external parties (auditors, customers, etc).
✔ Will work with a foreign manager.

✔ 我們有從胡志明市到平陽的班車。
✔ 國際化,專業化,挑戰性和友好的工作環境。
✔ 年薪調整。
✔ 促銷機會。
✔ 補償方案包括基本工資。
✔ 職位津貼,住房和旅行津貼,出勤獎金,特別獎金(4月,9月和年底以人民幣為基準)。
✔ 有很多機會學習和發展自己。
✔ 有很多機會與外部各方溝通(審核員,顧客等)。
✔ 將與外國經理合作。

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

Liên hệ: Ms LƯU TỊNH UYỂN

Địa chỉ liên hệ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Đường 12, H. Dĩ An,Bình Dương

Số lượng nhân viên: 1000

Sản phẩm của công ty được sản xuất khẩu qua nước ngoài đã đăng ký chất lượng hàng hóa và công ty không ngừng nâng cao chất lượng, cũng như mẫ mã để đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy công ty đã có thêm đối tác lớn ở nước ngoài như Mỹ, Newzilan… Hiện nay công ty đã và đang mở rộng thêm quy mô sản xuất, hiện nay công ty có 4.500 công nhân, dự tính sẽ tăng lên 6.000 công nhân và có tổng số máy là 6.640 cũng dự tính trong tương lai gần sẽ trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Doanh nghiệp.


Xem thêm
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”您所關注的工作
Hướng dẫn ứng tuyển
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ

Dễ dàng và nhanh chóng tạo hồ sơ trực tuyến để ứng tuyển vào những công ty hàng đầu tại Việt Nam và Đài Loan.

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NGAY
Hướng dẫn download CV mẫu

Hướng dẫn download CV mẫu

NGÂN HÀNG NHÂN LỰC ĐÀI VIỆT 11111 tập hợp những văn bản liên quan về luật lao động, tiền lương, bảo hiểm,… nhằm giúp các ứng viên có thể hiểu rõ thêm về luật lao động tại Việt Nam.

Xem chi tiết
HỖ TRỢ TÌM VIỆC

HỖ TRỢ TÌM VIỆC

Bạn đang muốn tìm một công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình? 1111 tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ bạn tìm công việc thích hợp

Xem chi tiết
Đầu trang -------------------
請發短信給我們
----------------------------------------------- --------------------------------------