ĐT 08 6266 0088

Kiểm soát An Toàn, Môi Trường, Sử Lý Nước Thải // HSE // 環境控制,廢水處理

Nơi làm việc: Bình Dương
Mức lương: Thỏa thuận
979 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 1
Đăng tuyển: 25-05-2018
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”應徵此份工作
Hướng dẫn ứng tuyển

Mô tả công việc

✔ Thường xuyên thực hiện kiểm tra, đánh giá các điều kiện an toàn và việc thực hiện an toàn tại nơi làm việc (bao gồm hệ thống đèn khẩn cấp và thoát hiểm, hệ thống cứu hỏa, bảo hộ cá nhân của người lao động, thiết bị an toàn trên máy móc,...)
✔ Hàng ngày kiểm tra các khu vực được giao để phát hiện các nguy cơ và rủi ro lao động liên quan đến máy móc, thiết bị, công cụ sản xuất hoặc quy trình làm việc..
✔ Phát hiện và phân tích các điều kiện làm việc độc hại tại nơi làm việc, có hành động lập tức để khắc phục và đảm bảo môi trường làm việc an toàn, khỏe mạnh.
✔ Kiểm soát hóa chất và giám sát việc sử dụng hóa chất; thường xuyên cập, kiểm kê số lượng hóa chất.
✔ Thu thập số liệu tiêu thụ nước và điện tiêu thụ hàng ngày và phân tích kế quả tiết kiệm năng lượng
✔ Giám sát vệ sinh của nhà máy và đảm bảo nhà thầu rác thải thu gom rác theo đúng như kế hoạch đã sắp xếp.
✔ Đánh giá và phân tích tính hiệu quả các chương trình, chính sách về an toàn lao động; và đề xuất các thay đổi để giảm thiểu số trường hợp tại nạn lao động.
✔ Đảm bảo các công trình và công việc của nhà thầu bên ngoài tuân thủ theo các tiêu chuẩn và quy định HSE của công ty, khách hàng và pháp luật.
✔ Hỗ trợ bộ phận TNXH trong công tác đánh giá nội bộ các vấn đề liên quan đến chính sách HSE.
✔ Liên tục cập nhật các chính sách của pháp luật liên quan đến các khía cạnh HSE; ngoài ra, phải kịp thời thông tin các cập nhật này đến bao lãnh đạo và người lao động của công ty.
✔ Hỗ trợ đào tạo định hướng cho NLĐ mới về an toàn lao động, sức khỏe, và vệ sinh môi trường.
✔ Đề xuất và thực hiện các chương trình và hoạt động nâng cao nhận thức của người lao động về các vấn đề sức khỏe, môi trường, và an toàn.
✔ Giám sát vệ sinh của nhà máy và đảm bảo nhà thầu rác thải thu gom rác theo đúng như kế hoạch đã sắp xếp.
✔ Cập nhật dữ liệu lên trang quản lý môi trường trực tuyến (Higg); đảm bảo dữ liệu chính xác và đúng thời gian.
✔ Giám sát khu xử lý nước thải của nhà máy và hệ thống đồng hộ điện nước, hệ thống dẫn và thoát nước.
✔ Giám sát việc kiểm tra chỉ số nước thải và đảm bảo kết quả kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn.
✔ Giám sát và theo dõi các báo cáo môi trường và các chứng chỉ của đơn bị thu gom và xử lý rác/phế liệu/bùn thải.
✔ Phân tích các dữ liệu môi trường và thực hiện kế hoạch cải thiện.

✔ Conducts daily roving to check the implementation of physical conditions and safe work practices (e.g. emergency and exit light system, fire safety system, workers’ PPE, machine guarding, etc.).
✔ Daily monitors the assigned area to determine whether there is any machines, equipment, tools, appliances, or working procedure, process which is liable to cause injury to employees.
✔ Identifies and evaluates hazardous conditions and practices in the workplace and take immediate action to control and eliminate the identified harzards and ensure the safe and healthy workplace.
✔ Control the chemical and monitoring the chemical usage. Regularly update the chemical inventory.
✔ Collect the water and electricity consumption daily and analyze the energy saving performance.
✔ Monitor the cleanliness of the factory and ensure the scrape buyers pull out the waste as arranged.
✔ Measures and evaluates the effectiveness of the hazard control program, HSE policies and procedures; and recommends changes that reflect improved opportunities to eliminate work place accidents and injuries.
✔ Ensures that construcions and other contractors’ work are executed within the HSE standards of company’s, buyers’ and law’s requirements.
✔ Assists compliance team in internal audit regarding the company’s HSE issues.
✔ Constantly update legal regulations and policies related to HSE aspect; and timely communicate the updates to the company’s management and employees.
✔ Assist in implementing the the orientation training on health, safety and environmental aspects.
✔ Initiate and facilitate the campaigns and activties which enhance workers’ awareness of HSE.
✔ Conduct training and drills on first aid, firefighting, and handling emergencies.
✔ Monitor the cleanliness of the factory and ensure the scrap buyers pull out the waste as arranged.
✔ Encode and upload data to online envrionment platform (Higg); ensure accuracy and timeliness of data.
✔ Monitor the waste water treatment plant, meter system, factory drainage system.
✔ Monitor waste water testing and ensure test results comply with required standards.
✔ Monitor and keep track of environment reports and qualifications of waste/scrap/mud collector.
✔ Conduct environmental data analysis and drive the improvement plan.

✔ 進行日常巡檢以檢查物理條件和安全工作實踐的實施情況(例如應急和出口照明系統,消防安全系統,工人個人防護裝備,機器防護等)。
✔ 每天監控指定區域,以確定是否有任何機器,設備,工具,設備或工作程序,這些過程可能會對員工造成傷害。
✔ 識別和評估工作場所的危險情況和實踐,並立即採取行動控制和消除已識別的危害,確保工作場所的安全和健康。
✔ 控制化學品和監測化學品使用情況。定期更新化學品清單。
✔ 每天收集用水和用電量並分析節能性能。
✔ 監測工廠的清潔程度,確保刮擦買家按照安排抽出垃圾。
✔ 衡量和評估危害控制計劃,HSE政策和程序的有效性;並建議改變,以反映更好的機會來消除工作場所事故和傷害。
✔ 確保建築和其他承包商的工作在公司,買方和法律要求的HSE標準內執行。
✔ 協助合規團隊進行內部審計,了解公司的HSE問題。
✔ 不斷更新與HSE方面相關的法律法規和政策;並及時將更新傳達給公司的管理層和員工。
✔ 協助實施健康,安全和環境方面的培訓。
✔ 發起並促進提高員工對HSE意識的活動和活動。
✔ 進行關於急救,消防和處理緊急事件的培訓和演習。
✔ 監測工廠的清潔程度,確保廢品採購員按照安排抽出廢物。
✔ 將數據編碼並上傳到在線環境平台(Higg); 確保數據的準確性和及時性。
✔ 監測廢水處理廠,儀表系統,工廠排水系統。
✔ 監測廢水測試並確保測試結果符合所要求的標準。
✔ 監測並跟踪環境報告和廢物/廢料/泥漿收集器的資格。
✔ 進行環境數據分析並推動改善計劃。

Yêu cầu công việc

✔ Kỹ năng tiếng Anh tốt.
✔ Nghĩ một cách logic.
✔ Có thể diễn đạt ý tưởng rõ ràng.
✔ Sáng kiến trong công việc.
✔ Làm việc như là một cầu thủ đội.
✔ Giữ tốt trong quan hệ cá nhân.
✔ Kỹ năng dùng máy tính.

✔ Good English skill.
✔ Think logically.
✔ Able to express ideas clearly .
✔ Initiative in work.
✔ Work as a team player .
✔ Keep good in Interpersonal Relations.
✔ Computer skill.

✔ 良好的英語技能。
✔ 邏輯思考。
✔ 能夠清晰地表達想法。
✔ 工作中的倡議。
✔ 作為一名團隊球員工作。
✔ 保持良好的人際關係。
✔ 電腦技能。

Chế độ phúc lợi

✔ Có xe đưa đón từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương.
✔ Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, thách thức và thân thiện.
✔ Điều chỉnh lương hàng năm.
✔ Cơ hội quảng cáo.
✔ Bồi thường bao gồm lương cơ bản.
✔ phụ cấp vị trí, trợ cấp nhà ở và vé tàu, tiền thưởng tham gia, tiền thưởng đặc biệt (tháng Tư, tháng Chín và cuối năm dựa trên CNY).
✔ Có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân.
✔ Có nhiều cơ hội giao tiếp với bên ngoài (kiểm toán viên, khách hàng ...).
✔ Sẽ làm việc với người quản lý nước ngoài.

✔ We have shuttle from Ho Chi Minh City to Binh Duong.
✔ International, professional, challenged and friendly working environment.
✔ Annual salary adjustment.
✔ Promotion opportunities.
✔ Compensation package includes base salary.
✔ Position allowance, housing and traval allowance, attendance bonus, special bonus (april, sept and year end based on CNY).
✔ Have a lot of opportunities to learn and develop yourself.
✔ Have a lot of opportunities to communicate with external parties (auditors, customers, etc).
✔ Will work with a foreign manager.

✔ 我們有從胡志明市到平陽的班車。
✔ 國際化,專業化,挑戰性和友好的工作環境。
✔ 年薪調整。
✔ 促銷機會。
✔ 補償方案包括基本工資。
✔ 職位津貼,住房和旅行津貼,出勤獎金,特別獎金(4月,9月和年底以人民幣為基準)。
✔ 有很多機會學習和發展自己。
✔ 有很多機會與外部各方溝通(審核員,顧客等)。
✔ 將與外國經理合作。

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

Liên hệ: Ms LƯU TỊNH UYỂN

Địa chỉ liên hệ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Đường 12, H. Dĩ An,Bình Dương

Số lượng nhân viên: 1000

Sản phẩm của công ty được sản xuất khẩu qua nước ngoài đã đăng ký chất lượng hàng hóa và công ty không ngừng nâng cao chất lượng, cũng như mẫ mã để đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy công ty đã có thêm đối tác lớn ở nước ngoài như Mỹ, Newzilan… Hiện nay công ty đã và đang mở rộng thêm quy mô sản xuất, hiện nay công ty có 4.500 công nhân, dự tính sẽ tăng lên 6.000 công nhân và có tổng số máy là 6.640 cũng dự tính trong tương lai gần sẽ trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Doanh nghiệp.


Xem thêm
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”您所關注的工作
Hướng dẫn ứng tuyển
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Quản lý điều hành
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ

Dễ dàng và nhanh chóng tạo hồ sơ trực tuyến để ứng tuyển vào những công ty hàng đầu tại Việt Nam và Đài Loan.

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NGAY
Hướng dẫn download CV mẫu

Hướng dẫn download CV mẫu

NGÂN HÀNG NHÂN LỰC ĐÀI VIỆT 11111 tập hợp những văn bản liên quan về luật lao động, tiền lương, bảo hiểm,… nhằm giúp các ứng viên có thể hiểu rõ thêm về luật lao động tại Việt Nam.

Xem chi tiết
HỖ TRỢ TÌM VIỆC

HỖ TRỢ TÌM VIỆC

Bạn đang muốn tìm một công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình? 1111 tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ bạn tìm công việc thích hợp

Xem chi tiết
Đầu trang -------------------
請發短信給我們
----------------------------------------------- --------------------------------------