ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | รายงานเศรษฐกิจพอเพียง 5 บท

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ การพัฒนาที่ยั่งยืน | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 AkaraTutor
สอนออนไลน์ อาจารย์ อัครเดช สังสมศักดิ์
00:00 intro
00:51 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01:29 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01:44 ความพอประมาณ
02:22 ความมีเหตุผล
03:13 มีภูมิคุ้มกัน
04:43 เงื่อนไขความรู้
05:19 เงื่อนไขคุณธรรม
06:38 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
10:54 ทฤษฎีใหม่
12:48 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13:24 น้ำมันไบโอดีเซล
ติดตามเรื่องราวอื่น ๆ ได้ที่ : https://akarachannel.com

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

เกษตรทฤษฎีใหม่

\”ทฤษฎีใหม่\” เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินการทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น สถานะพื้นฐานของเกษตรกร คือ มีพื้นที่น้อย ค่อนข้างยากจน อยู่ในเขตเกษตรน้ำฝนเป็นหลัก โดยในขั้นที่ ๑ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด้านอาหารประจำวัน ความมั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพื้นที่ ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง พื้นที่ส่วนที่หนึ่งประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่าง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯ ได้ด้วย) พื้นที่ส่วนที่สองประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สามประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย และพื้นที่ส่วนที่สี่ประมาณ ๑๐% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่น ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)

เกษตรทฤษฎีใหม่

โคกหนองนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โคกหนองนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาษาพาที ป 5 บทที่ 1 เรื่อง ครอบครัวพอเพียง

ภาษาพาที ป 5 บทที่ 1 เรื่อง ครอบครัวพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทที่5-1

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทที่5-1

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Học tiếng trung tại đây

See also  ตัวย่อภาษาอังกฤษ ใช้บ่อย | Eng ลั่น [by We Mahidol] | month ตัวย่อ

Leave a Comment