บทที่ 2 ตอนที่2 ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิม ทฤษฎีองค์การของอองรีฟาโยล | ทฤษฎี การ จัดการ องค์กร

บทที่ 2 ตอนที่2 ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิม ทฤษฎีองค์การของอองรีฟาโยล

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บทที่ 2 ตอนที่2 ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิม ทฤษฎีองค์การของอองรีฟาโยล

บทที่ 2 ตอนที่2 ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิม ทฤษฎีองค์การของอองรีฟาโยล

สรุปการจัดการและพฤติกรรมองค์กร

สรุปการจัดการและพฤติกรรมองค์กร

แนะนำรายวิชา 2551101 วิชา ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ

วิชา ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจ ในเรื่อง ความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีองค์การพัฒนาการของทฤษฎีองค์การการจัดการคนในองค์การ ภาวะผู้นำ การเมืองในองค์การ โครงสร้างองค์การ ขนาดองค์การ การออกแบบองค์การ รูปแบบองค์การสมัยใหม่ วัฒนธรรมองค์การ และองค์การแห่งความรู้
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

แนะนำรายวิชา 2551101 วิชา ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์การ

ระดับของการจัดการ
1. การจัดการระดับสูง (Senior Management)
2. การจัดการระดับกลาง (Middle Management)
3. การจัดการระดับปฏิบัติงาน (Supervisory Management)
.
มุมมองการจัดการองค์การแบบคลาสสิก (Classical Perspectives)
1. การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)
2. แนวคิดระบบราชการ (Bureaucracy)
3. หลักการของการบริหาร (Principles of Administration)
.
มุมมองการจัดการองค์การเชิงพฤติกรรม (Behavioral Perspectives)
1. การศึกษาฮอว์ธอร์น (The Hawthorne Study)
2. การขับเคลื่อนด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Movement)
.
แนวคิดการจัดการองค์การเชิงระบบ (System Approach)
1. องค์การเชิงวิทยาการจัดการ (Management Science)
2. ทฤษฎีระบบ (Systems Theory)
3. ทฤษฎีการจัดการ (Management Theories)

See also  TRANH VỀ CÁC LOÀI HOA ĐẸP NHẤT - TRANH DÁN TƯỜNG HCM-Nội Thất Maria Đặng Nga | tranh các loại hoa

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์การ

แนวคิดทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่

แนวคิดทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆtin tức tổng hợp tại đây

Leave a Comment